Revize katastru

Od loňského podzimu probíhá v řadě obcí Jihočeského kraje revize katastru nemovitostí. Co to znamená a co to obnáší pro vlastníky nemovitostí zjistíte v tomto článku.

Nejprve si definujeme, co je to katastr nemovitostí a co eviduje. Katastr nemovitostí je, podle katastrálního zákona, veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Předmětem evidence jsou: pozemky, budovy, kterým se buď přiděluje nebo nepřiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku nebo podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby nebo nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. Jelikož je katastr nemovitostí zdrojem informací a slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů, např. ke správnému nastavení daně z nemovitých věcí. Je proto nutné katastr průběžně aktualizovat. Cílem revize katastru je tedy dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru.

Jak se o revizi dozvíte?

Informaci o zahájení revize katastru oznamuje katastrální úřad dané obci a ta tuto informaci zveřejňuje způsobem v místě obvyklém (úřední deska obce, webové stránky apod.). Dále je tato informace zveřejněna na úřední desce příslušného katastrálního úřadu.

Co je předmětem revize?

Předmětem jsou především zápisy staveb a jejich využití, druhů pozemků a jejich využití, hranice pozemků, zapsání a obvody budov.

Jak se revize provádí?

Zástupci katastrálních úřadů provádějí pochůzky v terénu a porovnávají stav na místě zjištěný se stavem evidovaným v katastru anebo s porovnáním s katastrální mapou. Pokud zjistí nesoulad, zapíší ho do Přílohy protokolu o výsledku revize katastru a vyzvou vlastníka k předložení příslušných listin prokazujících změnu. Některé změny lze zapsat do katastru na základě výsledků revize a katastrální úřad je zapisuje z moci úřední.

Jaké jsou povinnosti vlastníků?

Povinností je zejména se na výzvu katastrálního úřadu zúčastnit jednání, ohlásit změny údajů v katastru a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, jenž dokládá tuto změnu. Dále na výzvu katastrálního úřadu ve stanovené lhůtě předložit příslušné listiny. Pokud vlastník neplní své povinnosti jedná se o přestupek.

Závěrem je nutné zdůraznit, že v důsledku revize katastru může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Jednání se hlavně o změnu druhu pozemků. V takovém případě je vlastník povinen u těchto nemovitostí podat úplné nebo dílčí daňové přiznání za rok následující po roce, ve kterém ke změnám došlo.

 

Autor článku: Mgr. Veronika Trmatová

*Poznámka: Tento článek je poskytován pouze pro informativní účely a neměl by sloužit jako náhrada za profesionální právní nebo investiční poradenství.

Další články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *